1. Všeobecné ustanovenia

 • 1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Občianske združenie Astronómia pre všetkých, IČO: 52 170 527 zapísané na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, (ďalej len “dodávateľ”) a kupujúcim (ďalej len objednávateľ), ktorej predmetom je kúpa a predaj služieb na dodávateľ.
 • Kontaktné údaje dodávateľa:
  Poštová adresa: OZ Astronómia pre všetkých, Chmeľníky 331/40 Košice – mestská časť Myslava 040 16
 • Telefón: 0910 554 777
  E-mail: info@astroshow.sk

  Orgán dozoru:
  Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  Inšpektorát SOI pre košický kraj
  odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa

 • 1.2. Zmluvné strany sa dohodli, že objednávateľ odoslaním objednávky dodávateľovi potvrdzuje, že súhlasí s tým, že tieto všeobecné obchodné podmienky a ich podmienky a ustanovenia sa budú vzťahovať na všetky kúpne zmluvy, na základe ktorej dodávateľ dodá službu prezentovanú na svojej internetovej stránke alebo ponuke zaslanej elektronickou poštou objednávateľovi a na všetky vzťahy medzi dodávateľom a objednávateľom, vzniknuté najmä pri uzatváraní kúpnej zmluvy a reklamácii služieb.
 • 1.3. Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. V prípade, že dodávateľ a objednávateľ uzatvoria písomnú kúpnu zmluvu, v ktorej si dohodnú podmienky odlišné od všeobecných obchodných podmienok, budú ustanovenia kúpnej zmluvy uprednostnené pred všeobecnými obchodnými podmienkami.
 • 1.4. Zoznam služieb na akejkoľvek internetovej stránke, ktorú prevádzkuje dodávateľ je katalógom bežne dodávaných služieb. Dostupnosť služieb bude pre objednávateľa potvrdená na základe dotazovania objednávateľa.

2. Spôsob uzatvárania kúpnej zmluvy

 • 2.1. Kúpna zmluva je uzavretá záväzným akceptovaním návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy objednávateľa dodávateľom vo forme e-mailovej správy zaslanej dodávateľovi alebo v inej elektronickej forme či telefonicky.(ďalej len “objednávka“).
 • 2.2. Záväzným akceptovaním objednávky objednávateľa dodávateľom je telefonické alebo e-mailové potvrdenie dodávateľom objednávateľovi o akceptovaní objednávky po predchádzajúcom prijatí objednávky objednávateľom a po overení dostupnosti a termínu dodania služby požadovanej objednávateľom označené ako “potvrdenie objednávky”. Na Vašu e-mailovú adresu alebo telefonické zariadenie Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
 • 2.3. Záväzné akceptovanie objednávky obsahuje údaje o názve a špecifikácii služby, ktorej predaj je predmetom objednávky, ďalej údaje o cene služby alebo iných služieb, názov a údaje o mieste, kde má byť služba dodaná, údaje o dodávateľovi (obchodné meno, sídlo, IČO, číslo zápisu v obchodnom registri a pod.), údaje o objednávateľovi, prípadne iné údaje.
 • 2.4. Objednávateľ je povinný doručiť prostredníctvom elektronickej pošty alebo telefonicky dodávateľovi oznámenie o zrušení objednávky a to bezodkladne potom, ako sa dozvedel o skutočnosti, ktorá na jeho strane bráni v dodaní služby dodávateľom. Objednávateľ je povinný v oznámení o zrušení objednávky identifikovať objednávku, ktorú si praje zrušiť. V prípade, že dodávateľovi vznikli s dodaním služby pred jej zrušením preukázateľné vynaložené náklady alebo ušlý zisk, má nárok na ich úhradu. V prípade, že objednávateľ zaplatil dodávateľovi kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, dodávateľ vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť bezodkladne od doručenia zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho, pokiaľ si zmluvné strany nedohodnú iný spôsob vrátenia kúpnej ceny. 

3. Práva a povinnosti dodávateľa

 • 3.1. Dodávateľ je povinný
  • dodať na základe objednávky potvrdenej objednávateľom službu v dohodnutej kvalite a termíne.
  • zabezpečiť, aby dodaná služba spĺňala platné právne predpisy SR
 • 3.2. Dodávateľ má právo na riadne a včasné zaplatenie kúpnej ceny od objednávateľa za dodanú službu.
 • 3.3. Dodávateľ má právo zrušiť objednávku, ak z dôvodu nedostupnosti služieb nie je schopný ich dodať objednávateľovi v riadnom termíne a kvalite alebo v cene, ktorá je uvedená v objednávke, pokiaľ sa s objednávateľom nedohodne na náhradnom plnení. O zrušení objednávky bude objednávateľ informovaný telefonicky alebo e-mailom a v prípade úhrady kúpnej ceny alebo jej časti mu budú finančné prostriedky vrátené bezodkladne na ním určený účet, pokiaľ sa s predávajúcim nedohodne inak.

4. Práva a povinnosti objednávateľa

 • 4.1. Objednávateľ je povinný
  • prijať zakúpenú alebo objednanú službu,
  • zaplatiť dodávateľovi dohodnutú cenu v dohodnutej lehote splatnosti,
  • nepoškodzovať dobré obchodné meno dodávateľa,
 • 4.2. Objednávateľ má právo na dodanie služby v kvalite, termíne a mieste dohodnutom zmluvnými stranami v záväznom akceptovaní objednávky. 

5. Dodacie a platobné podmienky

 • 5.1. Služba je poskytovaná podľa ponuky umiestnenej na internetovej stránke spoločnosti. Poskytnutie služieb sa môže upraviť podľa požiadaviek objednávateľa.
 • 5.2. Objednávateľ je povinný prevziať službu v mieste, ktoré je uvedené v objednávke alebo v akceptácii objednávky. V prípade, ak objednávateľ službu neprijme, je dodávateľ oprávnený požadovať určenie náhradného termínu. 
 • 5.3. Miestom dodania služby je miesto uvedené v objednávke alebo v akceptácii objednávky dodávateľom, ak sa zmluvné strany nedohodnú v objednávke inak.
 • 5.4. V prípade, ak dodávateľ dodá službu objednávateľovi na miesto určené v objednávke, objednávateľ je povinný prijať osobne alebo zabezpečiť, aby službu prevzala ním určená osoba, ktorú splnomocní pre prípad svojej neprítomnosti na prevzatie služby uvedenej v objednávke a podpísať protokol o dodaní služby. Ak bude potrebné dodanie služby opakovať z dôvodu neprítomnosti objednávateľa na mieste určenom v objednávke, všetky náklady s tým vzniknuté hradí objednávateľ, a to najmä opakované dodanie služby. v objednávke. 
 • 5.5. Objednávateľ je oprávnený v prípade nedodania služby dodávateľom v čase a mieste určenom v objednávke, zrušiť objednávku a dodávateľ je povinný vrátiť objednávateľovi už zaplatenú časť ceny bezodkladne od doručenia zrušenia objednávky bezhotovostným prevodom na účet objednávateľa.
 • 5.6. Objednávateľ po dodaní služby obdrží faktúru e-mailom alebo mu bude vystavený pokladničný doklad pre prípad hotovostnej platby bezprostredne na podujatí. Ak sa na tom objednávateľ a dodávateľ dohodnú, môže sa platba za služby realizovať ešte pred ich dodaním.
 • 5.7. Spôsoby platieb: V hotovosti pri prijatí služby alebo prevodom na účet.

6. Kúpna cena

 • 6.1. Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu služby dohodnutú v objednávke, v záväznej akceptácii objednávky alebo podľa cenníka dodávateľa platného v čase uzatvorenia objednávky bezhotovostným prevodom na účet dodávateľa alebo v hotovosti, uvedený v záväznej akceptácii objednávky.
 • 6.2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu ceny v prípade zmeny právnych predpisov.
 • 6.3. V prípade, ak objednávateľ zaplatí dodávateľovi cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, kedy bola celá kúpna suma pripísaná na účet dodávateľa.
 • 6.4. Objednávateľ je povinný zaplatiť dodávateľovi cenu za dohodnutú službu v lehote podľa objednávky.
 • 6.5. V prípade, ak objednávateľ zaplatí dodávateľovi cenu za službu dohodnutú v objednávke, objednávateľ je oprávnený odstúpiť od objednávky a požadovať vrátenie ceny len v súlade s platnými právnymi predpismi SR.
 • 6.6. V prípade, ak objednávateľ zruší objednávku pred zaplatením ceny bez uvedenia dôvodu alebo objektívnej príčiny, objednávateľ a dodávateľ sa dohodli, že dodávateľ má nárok na preplatenie už vzniknutých nákladov, úšlého zisku prípadne na inú formu kompenzácie v podobe nového termínu dodania, pričom v takom prípade objednávateľ uhradí aj náklady spojené s prvotným plnením.

7. Reklamačný poriadok (zodpovednosť za vady, reklamácie)

 • 7.1. Predávajúci zodpovedá za vady a kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne uplatniť u predávajúceho podľa platného reklamačného poriadku. 
 • 7.2. Na vybavovanie reklamácií sa vzťahuje platný reklamačný poriadok.  Objednávateľ odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že bol riadne informovaný o podmienkach a spôsobe reklamácie tovaru vrátane údajov o tom, kde možno reklamáciu uplatniť, v súlade s ust. § 18 ods. 1 zákona č. 250/2007 Z . z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len “Zákon“).
 • 7.3. Reklamačný poriadok sa vzťahuje na služby zakúpené objednávateľom od dodávateľa.
 • 7.4. Reklamačný poriadok v tejto podobe je platný pre všetky obchodné prípady, pokiaľ nie sú zmluvne dojednané iné podmienky.
 • 7.5. Reklamácia sa môže uskutočniť osobne na prevádzke spoločnosti, emailom alebo telefonicky. Objednávateľ je povinný presne označiť druh a rozsah vád služby. Objednávateľ má právo uplatniť reklamáciu aj u osoby nato oprávnenej dodávateľom(ďalej len „určená osoba“). Reklamačné konanie sa začína dňom jej uplatnenia. 

7.6. Dodávateľ je povinný prijať reklamáciu v ktorejkoľvek prevádzkarni, v ktorej je prijatie reklamácie možné.

7.7. V mieste určenom na prijímanie reklamácií je predávajúci povinný zabezpečiť prítomnosť osoby poverenej vybavovať reklamácie.

 • 7.8. Objednávateľ je povinný reklamovať vady u dodávateľa bez zbytočného odkladu.
 • 7.9. Dodávateľ alebo určená osoba vydá objednávateľovi potvrdenie o uplatnení reklamácie vo vhodnej forme zvolenej objednávateľom, napr. vo forme mailu alebo v písomnej podobe, v ktorom je povinný presne označiť vady a poučiť objednávateľa o jeho právach. Ak je reklamácia uplatnená prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie, dodávateľ je povinný potvrdenie o uplatnení reklamácie doručiť objednávateľovi ihneď; ak nie je možné potvrdenie doručiť ihneď, musí sa doručiť bez zbytočného odkladu. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nemusí doručovať, ak objednávateľ má možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.
 • 7.10. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie dodávateľ alebo určená osoba reklamáciu vybaví ihneď, v odôvodnených prípadoch možno reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Objednávateľ má právo na dodatočné plnenie. O ukončení reklamačného konania a výsledku reklamácie informuje dodávateľ objednávateľa formou dohodnutou medzi obidvoma zmluvnými stranami. . 
 • 7.11. Objednávateľ nemá právo uplatniť reklamáciu na vady, o ktorých bol predávajúcim v dobe uzatvárania objednávky upozornený, alebo o ktorých s prihliadnutím k okolnostiam, za ktorých bola kúpna zmluva uzatvorená, musel vedieť. 
 • 7.12. Dodávateľ si vyhradzuje právo nahradiť vadné plnenie za dodatočné plnenie.
 • 7.13. Nárok na uplatnenie reklamácie u dodávateľa objednávateľom zaniká:
  • nepredložením dokladu o zaplatení,
  • neoznámením zjavných vád pri prijatí služby,
  • pri vade spôsobenej objednávateľom,
  • neodborným zásahom, poškodením vodou, ohňom, statickou či atmosférickou elektrinou alebo iným zásahom vyššej moci,
 • 7.14. Dodávateľ je povinný vybaviť reklamáciu a ukončiť reklamačné konanie jedným z nasledujúcich spôsobov:
  • dodatočným plnením,
  • vrátením ceny služby,
  • vyplatením primeranej zľavy z ceny služby,
  • písomnou výzvou na prijatie dodávateľom určeného plnenia,
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie.
 • 7.15. Dodávateľ je povinný o spôsobe určenia spôsobu vybavenia reklamácie a o vybavení reklamácie objednávateľovi vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie prostredníctvom poskytovateľa poštovej alebo kuriérskej alebo donáškovej služby, alebo prostredníctvom E-mailu.
 • 7.16. Všetky právom uplatnené nápravy sú bezplatné.
 • 7.17. Pokiaľ ide o odstrániteľnú vadu, bude reklamácia vybavená v závislosti od rozhodnutia objednávateľa nasledujúcim spôsobom: 
  • dodávateľ zabezpečí odstránenie vady, alebo
  • dodávateľ zabezpečí dodatočné plnenie.
 • 7.18. Pokiaľ sa jedná o vadu, ktorú nemožno odstrániť, alebo o jednu viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu, alebo o väčší počet rôznych odstrániteľných vád, a ktoré bránia tomu, aby mohla byť služba riadne dodaná ako bez vady, dodávateľ vybaví reklamáciu dodávateľ zabezpečí dodatočné plnenie.
 • 7.19. Pre účely reklamácie sa za viac krát opakovanú odstrániteľnú vadu považuje výskyt jednej odstrániteľnej vady viac ako tri krát.
 • 7.20. Pre účely reklamácie sa za väčší počet rôznych odstrániteľných vád považuje výskyt viac ako troch rôznych odstrániteľných vád súčasne.
 • 7.21. Oprávnenie objednávateľa na uplatnenie reklamácie vady po tom, ako využil svoje právo a požiadal dodávateľa o odstránenie vady tovaru a bez ohľadu na výsledok reklamácie zaniká a už opätovne nie je oprávnený pre tú istú jedinečnú vadu (nie vadu rovnakého druhu) uplatňovať reklamáciu opakovane.
 • 7.22. V prípade, že predávajúci ukončí reklamačné konanie ako odôvodnené zamietnutie reklamácie, ale vada výrobku objektívne jestvuje a nebola odstránená, môže si objednávateľ uplatniť svoje právo na odstránenie vady služby prostredníctvom súdu.

8. Osobné údaje a ich ochrana

 • 8.1. Zásady ochrany a spracovania osobných údajov sa nachádzajú na internetovej stránke spoločnosti ako zákonom uložená povinnosť pre prevádzkovateľa plniť si informačnú povinnosť voči dotknutým osobám podľa zákona o ochrane osobných údajov.

9. Zrušenie objednávky

 • 9.1. Dodávateľ je oprávnený zrušiť objednávku v prípade zásahu vyššej moci alebo ak ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať nie je schopný dodať službu objednávateľovi v dohodnutom čase a dohodnutej cene. Dodávateľ je povinný o týchto skutočnostiach okamžite informovať objednávateľa a vrátiť mu už zaplatenú sumu za službu dohodnutú v objednávke a to bezodkladne, najneskôr však do troch dní od oznámenia o zrušení objednávky.
 • 9.2. Zrušenie objednávky musí urobiť objednávateľ a dodávateľ spôsobom akým bola vyhotovená pôvodná objednávka. 
 • 9.3. Zrušenie objednávky musí obsahovať identifikáciu objednávateľa a objednávky, špecifikáciu služby, a spôsob, akým má dodávateľ vrátiť už prijaté plnenie, najmä číslo účtu.
 • 9.4. Dodávateľ vráti pri platnom zrušení objednávky objednávateľovi uhradenú cenu vrátane nákladov, ktoré objednávateľ vynaložil v súvislosti s objednaním služby, ak objednávateľ predloží dodávateľovi písomné doklady o vynaložených nákladoch, ktoré objednávateľ vynaložil v súvislosti s objednávkou. 
 • 9.5. V prípade, že kupujúci nesplní niektorú povinnosť uvedenú v týchto všeobecných obchodných podmienkach, zrušenie objednávky nie je platné a účinné a dodávateľ nie je povinný vrátiť objednávateľovi cenu.

10. Záverečné ustanovenia

 • 10.1. Dodávateľ si vyhradzuje právo na zmenu týchto všeobecných obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny v týchto všeobecných obchodných podmienkach je splnená umiestnením na internetovej stránke dodávateľa.
 • 10.2. Zmena objednávky musí byť vyhotovená v podobe akej bola vyhotovená pôvodná objednávka.
 • 10.3. Zmluvné strany sa dohodli, že komunikácia medzi nimi bude uskutočňovaná primárne v elektronickej podobe a telefonicky. Toto ustanovenie nevylučuje iné spôsoby komunikácie v prípade ak sa na tom zmluvné strany dohodnú.
 • 10.4. Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka, zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa.
 • 10.5. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť voči objednávateľovi vyhotovením objednávky.
 • 10.6. Objednávateľ zaslaním objednávky potvrdzuje, že si tieto všeobecné obchodné podmienky prečítal a v celom rozsahu s nimi súhlasí.

V Košiciach, dňa 30.07.2019.

ZÁSADY OCHRANY SÚKROMIA A SPACÚVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV V SPOLOČNOSTI VeniaSol s.r.o.
Občianske združenie Astronómia pre všetkých rešpektuje súkromie všetkých dotknutých osôb, s ktorými sme v kontakte, bez ohľadu na to, či osobné údaje spracovávame sa mi alebo inými stranami. Je pre nás dôležité, aby každý chápal. ktoré osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú vaše práva. Preto Vás vyzývame , aby ste si prečítali tieto Zásady ochrany osobných údajov, ktoré Vám poskytnú viac informácií o spracovaní Vašich osobných údajov Občianskym združením Astronómia pre všetkých.

Tieto Zásady ochrany osobných údajov určujú, ako spracovávame Vaše osobné údaje pri vykonávaní činností v postavení prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa. 

Toto vyhlásenie môžeme priebežne aktualizovať aj bez upozornenia. Preto Vás žiadame, aby ste sa pravidelne oboznamovali s jeho znením. Táto verzia vyhlásenia bola vydaná dňa 18.7.2018

Osobné údaje o Vás môžeme spracovať rôznymi spôsobmi a v rôznych situáciách v závislosti do toho, či ste náš klient, zákazník, dodávateľ alebo žiadateľ o zamestnanie alebo zamestnanec. Bez ohľadu na situáciu sľubujeme, že Vaše osobné údaje nikdy nepredáme, neskomercionalizujeme ani nepoužijeme v rozpore s platnými predpismi na ochranu osobných údajov.

Občianske združenie Astronómia pre všetkých rešpektuje vaše súkromie, bez ohľadu na to, či Vaše osobné údaje spracovávame sami alebo v mene iných strán. Pre nás je dôležité, aby ste chápali, aké osobné údaje o Vás spracovávame, prečo to robíme a aké sú Vaše práva. 

1. Údaje, s ktorými pracujeme:

1. Občianske združenie Astronómia pre všetkých spracováva identifikačné údaje. , kontaktné údaje svojich individuálnych zákazníkov. Z osobitnej kategórie údajov nespracúvame žiadne údaje.

2. Identifikačné údaje a kontaktné údaje sú pre Občianske združenie Astronómia pre všetkých nevyhnutné preto, aby bolo možné so zákazníkmi zabezpečiť uzavretie a plnenie zmlúv na poskytnutie jednotlivých služieb.

3. Zákonná definícia osobných údajov je uvedená v zákone č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov (ďalej len ako „Zákon“). Pomocou osobných údajov je možné určiť a identifikovať konkrétnu osobu. Medzi osobné údaje patria najmä identifikačné a kontaktné údaje. 

2. Právne základy spracúvania osobných údajov:

Občianske združenie Astronómia pre všetkých spracúva osobné údaje dotknutých osôb na základe niekoľkých právnych základov.

1. Dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných údajov aspoň na jeden konkrétny účel.

2. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby.

3. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo medzinárodnej zmluvy ktorou je Slovenská republika viazaná.

4. Spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa.

Pokiaľ sa spracúvanie osobných údajov zakladá na súhlase dotknutej osoby, má právo po riadnej identifikácii, kedykoľvek tento súhlas odvolať.

3. Vyhlásenie o ochrane súkromia – uchádzači o zamestnanie:

Ak sa uchádzate o zamestnanie v Občianskom združení Astronómia pre všetkých, po podaní žiadosti sa toto vyhlásenie o ochrane súkromia vzťahuje na Vás a Vaše osobné údaje. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedé Občianske združenie Astronómia pre všetkých, ktorú ste požiadali o zamestnanie (prevádzkovateľ). Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od Vás alebo od tretích strán počas procesu výberu zamestnanca.

Kategórie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie:

Keď si u nás podáte žiadosť o zamestnanie, získame od Vás informácie ako kontaktné údaje, Informácie z Vášho CV, motivačný list, spôsobilosť na prácu.

Účel spracovávania údajov:

Prevádzkovateľ bude spracovávať Vaše údaje na účely ako nábor zamestnancov, riešenie sporov, dodržiavanie zákona.

Strany, ktoré môžu mať prístup k Vaším údajom:

1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretím stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V týchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísane vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.

2. K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

3. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

4. Vyhlásenie o ochrane súkromia – zamestnanci:

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu Vašich osobných údajov je zodpovedné Občianske združenie Astronómia pre všetkých, s ktorou máte uzatvorenú zmluvu (prevádzkovateľ). 

Kategórie osobných údajov:

Spracovávame nasledovné údaje ako Osobné kontaktné údaje, pracovné kontaktné údaje, osobné údaje, zmluvné údaje, platobné informácie, informácie týkajúce sa odmeňovania alebo údaje o korešpondencii a komunikácii.

Strany, ktoré môžu mať prístup k vašim údajom:

1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretím stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V týchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísane vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.

2. K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

3. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

5. Vyhlásenie o ochrane súkromia – zákazníci:

Toto vyhlásenie o ochrane súkromia sa vzťahuje na Vás a na Vaše osobné údaje, pretože ste zákazníkom Občianskeho združenia Astronómia pre všetkých. Naša spoločnosť vystupuje ako prevádzkovateľ pri spracúvaní Vašich osobných údajov. Pre účely tohto vyhlásenia o ochrane súkromia, za ochranu vašich osobných údajov je zodpovedné Občianske združenie Astronómia pre všetkých. Toto vyhlásenie vysvetľuje ako budeme používať osobné údaje, ktoré získame od vás alebo od tretích strán počas trvania Vášho zmluvného vzťahu so spoločnosťou 

Kategórie osobných údajov:

Spracúvame osobné údaje ako osobné kontaktné údaje, pracovné kontaktné údaje, zmluvné údaje, platobné informácie, údaje o korešpondencii a komunikácii. 

Strany, ktoré môže mať prístup k Vaším údajom:

1. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s inými tretím stranami, ktoré konajú v našom mene, napríklad s poskytovateľom služieb. V týchto prípadoch môžu tieto tretie strany používať Vaše osobné údaje len na účely opísane vyššie a iba v súlade s našimi pokynmi.

2. K osobným údajom budú mať prístup naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí iba vtedy, ak je to potrebné na vyššie uvedené účely, a len vtedy, ak je zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

3. Ak to vyžaduje zákon alebo súdny príkaz, vaše osobné údaje môžeme zdieľať s orgánmi činnými v trestnom konaní alebo inými vládnymi orgánmi.

6. Zásady ochrany osobných údajov – dodávatelia a ostatní:

Tieto Zásady sa vzťahujú na spracovanie Vašich osobných údajov ako zástupcu nášho súčasného alebo budúceho klienta, dodávateľa alebo obchodného partnera. Informácie o spracovaní osobných údajov, ktoré ste nám poskytli na vykonanie poskytovaných služieb, nájdete tu.

Máme prístup k Vaším údajom:

Aby bolo možné uzatvoriť a plniť zmluvu s vami alebo so spoločnosťou, ktorú zastupujete, je potrebné spracovať Vaše osobné údaje.

Vaše osobné údaje spracúvame len vtedy, ak na to máme právny základ. Znamená to, že spracovanie musí byť nevyhnutné pre plnenie zmluvy, v ktorej ste vy alebo spoločnosť, ktorú zastupujete, zmluvnou stranou alebo aby bolo na vyžiadanie možné vykonať kroky ešte pred uzavretím zmluvy. V súlade s naším oprávneným záujmom môžeme tiež použiť Vaše údaje, aby sme vám poskytli informácie o našich službách, ktoré by mohli byť vo Vašom najlepšom záujme alebo aby bolo možné plniť potrebné alebo požadované úlohy vyplývajúce z obchodného vzťahu, ktorý zastupujete.

Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole zo strany oprávnených inštitúcií a pri prevencii, monitorovaní a dokazovaní podvodov, boji proti praniu špinavých peňazí a iným trestným činom.

Vaše údaje budú bezpečne uchovávané v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov.

Uchovávame informácie potrebné na riadenie zmluvného alebo obchodného vzťahu. Aby sme mohli s vami komunikovať a zabezpečiť bezpečnú a pravdivú identifikáciu, potrebujeme Vaše meno, názov pozície a kontaktné údaje, ako adresa, telefónne číslo a e-mail.

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s ďalšími stranami:

Vaše osobné údaje môžeme zdieľať s našimi dodávateľmi, ktorí sprostredkúvajú alebo zabezpečujú časť našich služieb, napr. právni zástupcovia. Vaše osobné údaje môžeme zdieľať aj s našimi Klientmi, ak zastupujete dodávateľa, ktorý je súčasťou služieb, ktoré poskytujeme im a oprávneným inštitúciám. 

K osobným údajom budú mať prístup aj naši zamestnanci. V takom prípade sa prístup udelí len ak to bude nevyhnutné na opísané účely a len ak je daný zamestnanec viazaný povinnosťou mlčanlivosti.

7. Zásady spracúvania osobných údajov:

Zásada zákonnosti

Osobné údaje možno spracúvať len zákonným spôsobom a tak, aby nedošlo k porušeniu základných práv dotknutej osoby.

Zásada obmedzenia účelu

Osobné údaje sa môžu získavať len na konkrétne určený, výslovne uvedený a oprávnený účel a nesmú sa ďalej spracúvať spôsobom, ktorý nie je zlučiteľný s týmto účelom; ďalšie spracúvanie osobných údajov na účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na štatistický účel, ak je v súlade s osobitným predpisom8) a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8, sa nepovažuje za nezlučiteľné s pôvodným účelom.

Zásada minimalizácie osobných údajov

Spracúvané osobné údaje musia byť primerané, relevantné a obmedzené na nevyhnutný rozsah daný účelom, na ktorý sa spracúvajú.

Zásada správnosti

Spracúvané osobné údaje musia byť správne a podľa potreby aktualizované; musia sa prijať primerané a účinné opatrenia na zabezpečenie toho, aby sa osobné údaje, ktoré sú nesprávne z hľadiska účelov, na ktoré sa spracúvajú, bez zbytočného odkladu vymazali alebo opravili.

Zásada minimalizácie uchovávania

Osobné údaje musia byť uchovávané vo forme, ktorá umožňuje identifikáciu dotknutej osoby najneskôr dovtedy, kým je to potrebné na účel, na ktorý sa osobné údaje spracúvajú; osobné údaje sa môžu uchovávať dlhšie, ak sa majú spracúvať výlučne na účel archivácie alebo na štatistický účel na základe osobitného predpisu a ak sú dodržané primerané záruky ochrany práv dotknutej osoby podľa § 78 ods. 8 Zákona.

Zásada integrity a dôvernosti

Osobné údaje musia byť spracúvané spôsobom, ktorý prostredníctvom primeraných technických a organizačných opatrení zaručuje primeranú bezpečnosť osobných údajov vrátane ochrany pred neoprávneným spracúvaním osobných údajov, nezákonným spracúvaním osobných údajov, náhodnou stratou osobných údajov, výmazom osobných údajov alebo poškodením osobných údajov.

Zásada zodpovednosti

Prevádzkovateľ je zodpovedný za dodržiavanie základných zásad spracúvania osobných údajov, za súlad spracúvania osobných údajov so zásadami spracúvania osobných údajov a je povinný tento súlad so zásadami spracúvania osobných údajov na požiadanie úradu preukázať.

8. Umiestnenie Vašich osobných údajov:

Vaše osobné údaje budú umiestnené výlučne v rámci Európskej únie a Európskeho hospodárskeho priestoru.

9. Uchovávanie osobných údajov:

Vaše osobné údaje uchovávame na obmedzený čas a tieto údaje budú vymazané, keď už nebudú potrebné na účely spracovania. Pokiaľ je to možné, údaje vymažeme ešte počas predmetného vzťahu, ako náhle už nebudú potrebné. 

Vaše osobné údaje môžeme spracúvať po dlhšiu dobu po ukončení vášho vzťahu v prípade pretrvávajúceho právneho sporu alebo ak ste nám udelili povolenie na dlhodobé uchovávanie Vašich osobných údajov.

10. Právny základ pre spracovanie Vašich údajov:

Vo väčšine prípadov spracovávame osobné údaje na základe toho, že spracovanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti alebo oprávneného záujmu, ktorý sledujeme. Taktiež budeme musieť spracovávať údaje na splnenie zmluvných záväzkov voči Vám. Nakoniec, v niektorých prípadoch môžeme požiadať o Váš súhlas. V takom prípade máte vždy možnosť svoj súhlas stiahnuť. 

11. Sťažnosť:

Ak chcete podať sťažnosť na to, ako spracovávame Vaše osobné údaje, a to aj vo vzťahu k vyššie uvedeným právam, môžete sa obrátiť na nášho štatutára a Vaše podnety a žiadosti budú preverené.

Ak s našou odpoveďou nie ste spokojní alebo sa domnievate, že spracúvame Vaše údaje nespravodlivo alebo nezákonne, môžete sa sťažovať na príslušnom dozornom orgáne, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov. 

Kontaktné údaje:

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky týkajúce sa vašich osobných údajov, môžete nás kontaktovať a to e-mailom zaslaným na adresu info@astroshow.sk alebo kontakt@astroshow.sk