Všeobecné podmienky

I. Základné ustanovenia

I.I Všeobecné podmienky (ďalej len VP) uvedené nižšie upravujú vzájomné práva a povinnosti medzi OZ Astronómia pre všetkých, Chmeľníky 331/40, Košice – mestská časť Myslava 040 16, IČO: 52 170 527 zapísané na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky, a kupujúcimi, ktoré vyplývajú zo zmluvného vzťahu na základe uzavretej zmluvy, ktorej predmetom je objednanie a dodanie Služby podľa objednávky kupujúceho.

I.II Poskytovateľom je Astronómia pre všetkých, Chmeľníky 331/40 Košice – mestská časť Myslava 040 16, IČO: 52 170 527 (ďalej len Poskytovateľ“).

I.III Objednávateľ je fyzická osoba – spotrebiteľ alebo právnická osoba, ktorá prejavila záujem nakupovať alebo nakupuje Služby z ponuky Poskytovateľa (ďalej len „Klient).

I.IV Spotrebiteľ je fyzická osoba – nepodnikateľ, ktorý nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, ktorá nakupuje Služby pre svoju osobnú alebo nekomerčnú spotrebu.

I.V Kupujúci – právnická osoba, je subjekt zapísaný v príslušnom registri pre evidenciu (obchodný register, živnostenský register, register škôl, osobitné registre a pod).

Kupujúci – právnická osoba berie na vedomie, že podmienky vzťahujúce sa na uzavretú zmluvu o poskytnutí Služby môžu byť odlišné ako pri ustanoveniach, ktoré sa vzťahujú na spotrebiteľov.

I.VI Službou sa rozumie organizačné a technické zabezpečenie premietania audiovizuálneho digitálneho obsahu z oblasti prírodných vied náučného charakteru z ponuky Poskytovateľa. (ďalej len Služba).

I.VII Prenosné planetárium je mobilná, nafukovacia, kupolovitá konštrukcia, ktorá umožňuje vo svojich interiérových priestoroch premietanie a sledovanie audiovizuálneho obsahu (ďalej len „prenosné planetárium).

I.VIII Prevzatím Služby zo strany Klienta sa rozumie zabezpečenie podmienok nevyhnutných pre jej technické a organizačné dodanie (ďalej len prevzatie).

I.IX Odoslaný objednávkový formulár obsahujúci informácie o klientovi, špecifikáciu premietania, cenu, spôsob platby, náklady na dopravu a ktorý je spracovaný systémom Poskytovateľa sa považuje za záväzný návrh na uzavretie zmluvy (ďalej len “objednávka”).

I.X Kontaktnými údajmi Poskytovateľa sú e-mailová adresa info@astroshow.sk, a tel. č.: 0910 554 777.

II. Objednanie Služby a uzavretie zmluvy

II.I Objednanie Služby je možné prostredníctvom diaľkových komunikačných prostriedkov, a to predovšetkým e-mailu a telefonicky.

II.II Klient a Poskytovateľ spoločne uzatvárajú zmluvu na  základe návrhu objednávky, ktorý Klient odošle Poskytovateľovi prostredníctvom e-mailu.

II.III Pre vytvorenie návrhu objednávky je potrebné, aby si Klient vybral Službu z ponuky Poskytovateľa. Následne si Klient zvolí dátum, čas a miesto dodania Služby, spôsob platby, prípadne ďalšie špecifikácie podľa dohody s Poskytovateľom. Klient následne prostredníctvom objednávkového formuláru odošle podpísanú objednávku na e-mail uvedený v bode I.X.

II.IV Po spracovaní objednávky a následnom overení dostupnosti Služby bude Klientovi na e-mailovú adresu doručené potvrdenie o jej prijatí, a to bezprostredne, najneskôr však do 24 hodín. Potvrdenie o prijatí objednávky sa považuje za záväzné akceptovanie objednávky Poskytovateľom. Týmto okamihom dochádza  medzi Poskytovateľom a Klientom k uzavretiu zmluvy.

 

III. Dodacie podmienky

III.I Služba sa štandardne poskytuje na území Slovenskej republiky. V individuálnych prípadoch a po dohode s Poskytovateľom je možné dodanie Služby mimo územia SR.

III.II Poskytovateľ sa zaväzuje, že Službu poskytne Klientovi v objednanej kvalite, bez vád a v termíne dohodnutom v objednávke.

III.III O dodaní Služby informuje Poskytovateľ Klienta telefonicky v dostatočnom časovom predstihu, spravidla jeden kalendárny týždeň pred dohodnutým termínom a zároveň v deň dodania Služby.

III.IV Miestom a časom dodania je adresa, dátum a čas, ktorý je po vzájomnej dohode medzi Klientom a Poskytovateľom uvedený v objednávke.

III.V Poskytovateľ informuje Klienta o zmene termínu alebo nemožnosti dodania Služby bezodkladne ako nastanú skutočnosti, ktoré takúto zmenu spôsobia.

III.VI Klient je povinný v dostatočnom časovom predstihu informovať Poskytovateľa o skutočnostiach, ktoré môžu na strane Poskytovateľa zapríčiniť nemožnosť dodania Služby. Zanedbaním tejto povinnosti vznikne Poskytovateľa nárok v zmysle ustanovenia VI.

III. VII Klient je povinný umožniť dodanie Služby podľa podmienok dohodnutých v objednávke a týchto VP.

III.VIII Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie Služby zavinené nesprávne udanou adresou alebo nedodržaním organizačných pokynov Poskytovateľa na strane Klienta v zmysle ustanovenia VI.II a nasl.

IV. Platobné podmienky a kúpna cena

IV.I Poskytovateľ má v zmysle objednávky právo od Klienta na úplné zaplatenie kúpnej ceny za dodanú Službu.

IV.II Klient je povinný zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú kúpnu cenu v jej celkovej výške podľa objednávky.

IV.III Poskytovateľ informuje Klienta o zmene ceny bezodkladne ako nastanú skutočnosti, ktoré zapríčinia jej navýšenie.

IV.IV Platbu za predstavenie je možné uskutočniť elektronickými prostriedkami prostredníctvom bankového prevodu alebo hotovostnej platby.

IV.V Cena predstavenia je vždy uvedená v jej konečnej podobe pri potvrdení objednávky. Ceny sú uvádzané v eurách.

IV.VI V prípade, ak Klient zaplatí Poskytovateľovi kúpnu cenu bezhotovostným prevodom, za deň platby sa považuje deň, v ktorý bola celá kúpna cena pripísaná na účet Poskytovateľa, v ostatných prípadoch je zaplatená v okamihu uskutočnenia platby.

 

IV.VII Faktúra ako daňový doklad a potvrdenie o úhrade je vystavená v elektronickej alebo listinnej podobe spravidla po predstavení. Príjmový pokladničný doklad bude Klientovi vystavený v prípade hotovostnej platby, spravidla po predstavení.

IV.VIII Poskytovateľ nie je platcom DPH.

V. Reklamácia, odstúpenie od zmluvy a zrušenie objednávky

V.I Záručná doba je štandardne 24 mesiacov.

V.II Záručná doba začína plynúť realizáciou Premietania. Práva Klienta zo zodpovednosti za vady , pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak ich neuplatní v záručnej dobe. Na reklamáciu z dôvodu zjavných vád, ktoré neboli uplatnené bezodkladne po prevzatí, nebude Poskytovateľ prihliadať.

V.III Klient má právo uplatniť si u Poskytovateľa záruku len na Službu, ktorá vykazuje vady, zavinil ich Poskytovateľ, a vzťahuje sa naň záruka.

V.IV Klient nemá právo uplatniť si u Poskytovateľa reklamáciu na vady, o ktorých bol vopred informovaný, alebo o ktorých s prihliadnutím na okolnosti musel vedieť a súhlasil s takto dodanou Službou.

V.V Dôvody reklamácie spolu s potvrdením o zaplatení (FA) Klient zašle elektronicky na e-mailovú adresu uvedenú v bode I.X prostredníctvom reklamačného formuláru. Po uplatnení reklamácie bude Poskytovateľ Klienta kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a dohodne sa s ním na rýchlom vybavení reklamácie.

V.VI Reklamáciu vybaví Poskytovateľ v závislosti od konkrétneho prípadu v zmysle ustanovení príslušnej legislatívy, najmä však jedným z nasledujúcich zákonných spôsobov:

  • odstránením vady
  • vyplatenie primeranej zľavy z ceny
  • odôvodneným zamietnutím reklamácie

V.VII Poskytovateľ vydá o uplatnení reklamácie Klientovi potvrdenie. Poskytovateľ určí bezodkladne spôsob vybavenia reklamácie, najneskôr však do troch dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po určení spôsobu vybavenia reklamácie, reklamáciu Poskytovateľ vybaví bezodkladne, v odôvodnených prípadoch môže reklamáciu vybaviť aj neskôr. Vybavenie reklamácie nesmie trvať dlhšie ako 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. O vybavení reklamácie Poskytovateľ vydá Klientovi doklad, a to najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie a o jej vybavení ho bude informovať prostredníctvom e-mailu.

V.VIII Klient – spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie.

V.IX Klient – spotrebiteľ, má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní odo dňa uzavretia zmluvy. Od zmluvy môže Klient odstúpiť akýmkoľvek preukázateľným spôsobom, najmä zaslaním e-mailu na adresu podľa ustanovenia I.X.

V.X Poskytovateľ je povinný bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy vrátiť Klientovi – spotrebiteľovi všetky platby, ktoré od neho prijal na základe objednávky alebo v súvislosti s ňou na účet uvedený v odstúpení od zmluvy, ak sa Poskytovateľ s Klientom nedohodne inak.

V.XI Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy z dôvodu nemožnosti dodania Služby v termíne dohodnutom v objednávke, pričom ani pri vynaložení všetkého úsilia, ktoré možno od neho spravodlivo požadovať, z dôvodu zásahu vyššej moci alebo inak objektívnych príčin nie je schopný pre Klienta zabezpečiť Službu. V prípade, že Klient za Službu uhradil kúpnu cenu, Poskytovateľ bezodkladne, ale najneskôr v lehote do 14 dní od oznámenia o odstúpení od zmluvy vráti Klientovi zaplatenú kúpnu cenu rovnakým spôsobom, aký Klient použil pri platbe, ak sa výslovne s Klientom nedohodnú inak. V prípade, že Klient za Službu neuhradil kúpnu cenu a zo strany Poskytovateľa došlo k čiastočnému plneniu, má Poskytovateľ právo na úhradu ceny Služby v rozsahu už poskytnutého plnenia.

V.XII Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak mu bude znemožnené dodanie Služby v dôsledku zanedbania povinnosti na strane Klienta v zmysle ust. VI.V a nasl. V takom prípade vznikne Poskytovateľovi nárok v zmysle ust. V.XVI.

 

V.XIII Klient je oprávnený odstúpiť od zmluvy v prípade, ak došlo k zmene ceny alebo termínu Služby a Klient bol Poskytovateľom o tejto skutočnosti informovaný pred dodaním Služby. Ak bez zbytočného odkladu Klient neodstúpi od zmluvy, považujú sa nové podmienky zo strany Klienta za akceptované, pričom je povinný umožniť Poskytovateľovi dodanie Služby v zmysle nových podmienok.

V.XIV V prípade, že si Klient praje odstúpiť do zmluvy, čo najskôr nech kontaktuje Poskytovateľa na e-mailovej adrese alebo tel.č. podľa ustanovenia I.X. Poskytovateľ sa následne dohodne s Klientom na náhradnom termíne dodania Služby, v opačnom prípade Poskytovateľ vráti Klientovi všetky finančné prostriedky, ktoré od neho prial, a to najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy na účet Klienta, ak sa Poskytovateľ s Klientom nedohodnú inak.

V.XV V prípade, ak Klient odstúpi od zmluvy v lehote do dvoch dni pred dohodnutým termínom je Poskytovateľ oprávnený si účtovať tzv. storno poplatok vo výške 30 % z ceny objednávky určenej podľa počtu žiakov.

V.XVI V prípade, že Klient tzv. odstúpi od zmluvy po príchode personálu na miesto dodania Služby je Poskytovateľ oprávnený si účtovať tzv. storno poplatok vo výške 30 % z celkovej ceny objednávky, a teda vrátane nákladov súvisiacich so zabezpečením dopravy a personálu.

VI. Osobitné ustanovenia o Službe

VI.I Služba sa dodáva prostredníctvom prenosného planetária, alebo iných interaktívnych zariadení.

VI.II Službu poskytuje vyškolený personál Poskytovateľa, ktorý zabezpečí všetky nevyhnutné procesy súvisiace so zabezpečením kvalitného zážitku z premietania, predovšetkým montáž a demontáž komponentov, koordinácia účastníkov, ich usmerňovanie a obsluha premietacieho, či iného zariadenia.

VI.III Personál Poskytovateľa nezodpovedá za nevhodné správanie, alebo akúkoľvek ujmu na majetku alebo zdraví spôsobenú nedodržaním organizačných pokynov. Za správanie a konanie neplnoletých osôb nesie zodpovednosť Klient.

VI.IV Klient je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetku škodu alebo dodatočné náklady, ktoré vzniknú v dôsledku nedodržania organizačných pokynov. Za škodu, opotrebenie alebo znečistenie sa nepovažuje, ak vzniklo bežným používaním prenosného planetária.

VI. V Pre dodanie Služby je nevyhnutné, aby Klient v zmysle organizačných požiadaviek pre Poskytovateľa zabezpečil priestor s plochou min 5 x 5 metrov a výškou minimálne 3 metre, pričom je potrebné v okolí tohto priestoru vytvoriť dostatočnú dispozíciu pre pohyb personálu Poskytovateľa a účastníkov premietania.  Taktiež je nevyhnutné, aby bola v priestore dodania Služby dostupná elektrická sieť do 25 metrov od umiestnenia prenosného planetária.

VI.VI Klient je povinný umožniť prístup k miestu určeného pre prenosné planetárium min. 30 minút pred časom dohodnutom v objednávke. V prípade akcií v exteriéri je Klient povinný umožniť prístup na miesto min. 60 minút pred časom dohodnutom v objednávke. Opomenutie tejto povinnosti môže mať za následok oneskorené dodanie Služby.

VI.VII V prípade dodania Služby v exteriérových priestoroch je nevyhnutné prispôsobiť miesto realizácie premietania, pričom je potrebné zabezpečiť urovnanú plochu o veľkosti minimálne 7 x 7 metrov s výškou minimálne 4 metre s možnosťou ukotvenia prenosného planetária do zeme, alebo pevných bodov v jeho bezprostrednom okolí a pripojenia sa do elektrickej siete vo vzdialenosti do 25 metrov s dostatočným výkonom, ideálne dve nezávislé pripojenia z dôvodu zvýšeného odberu. V prípade sťažených technických podmienok je Klient povinný zabezpečiť súčinnosť pri príprave a uvedenia prenosného planetária do prevádzky.

VI.VIII Klient je povinný vopred oboznámiť Poskytovateľa so skutočnosťami, ktoré by mohli brániť v riadnom poskytnutí Služby, aby mohol Poskytovateľ vopred vyhodnotiť možnosti riadneho zabezpečenia dodania Služby.

VI.IX V prípade dočasnej nedostupnosti elektrickej energie si Poskytovateľ vyhradzuje právo obmedziť poskytovanie Služby po dobu 10-30 minút z dôvodu opätovného uvedenia prenosného planetária do prevádzkovej činnosti.

VI.X V prípade nepriaznivých meteorologických podmienok si Poskytovateľ vyhradzuje právo prerušiť alebo ukončiť poskytovanie svojich Služieb z bezpečnostných dôvodov.

VI.XI Audiovizuálny digitálny obsah, ktorý je súčasťou poskytovanej Služby je duševným vlastníctvom Poskytovateľa chránený autorským právom, pričom Klient nie je oprávnený vyhotovovať obrazovo-zvukový (video) záznam z tohto obsahu.  Poskytovateľ si vyhradzuje právo zmeniť podmienky používania audiovizuálneho digitálneho obsahu na základe vlastného uváženia, pričom prípadné zmeny uverejní v týchto všeobecných podmienkach.

VII. Podnety, sťažnosti a alternatívne riešenie sporov

VII.I V prípade, že Klient nie je spokojný s vybavením reklamácie alebo Službami Poskytovateľa, alebo sa domnieva, že Poskytovateľ porušil jeho práva a právom chránené záujmy, je oprávnený podať podnety a sťažnosti, a to telefonicky alebo e-mailom podľa ustanovenia I.X.

VII.II O posúdení podnetu alebo sťažnosti bude Poskytovateľ informovať Klienta e-mailom alebo telefonicky.

VII.III Klient – fyzická osoba má právo obrátiť sa s cieľom ochrany svojich spotrebiteľských práv na subjekt alternatívneho riešenia sporov. Alternatívne riešenie sporov môže využiť len klient (fyzická osoba), ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi Klientom a Poskytovateľom, ktorého hodnota presahuje 20 eur, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy uzatvorenej na diaľku, pričom spotrebiteľ sa pred podaním návrhu preukázateľne musí pokúsiť vyriešiť spor komunikáciou s Poskytovateľom. Podanie návrhu na začatie alternatívneho riešenia sporu u miestne a vecne príslušného subjektu nevylučuje u spotrebiteľa možnosť domáhať sa svojich práv aj súdnou cestou. Náklady spojené s uplatnením spotrebiteľských práv prostredníctvom alternatívneho riešenia sporov znáša každá so strán samostatne.

VII.IV Orgánom dozoru a vecne príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s Astronómia pre všetkých, Chmeľníky 331/40 Košice – mestská časť Myslava 040 16, IČO: 52 170 527, je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna 3, P. O. BOX A-35, 040 65 Košice 1, email: ke@soi.sk, tel. č. 055/729 07 05, 055/622 76 55, alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Klient má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

VIII. Ochrana osobných údajov

VIII.I Bližšie informácie a presné podmienky ochrany a spracúvania osobných údajov nájdete v časti Podmienky ochrany súkromia.

IX. Záverečné ustanovenia

IX.I Tieto VP sú neoddeliteľnou súčasťou objednávky uzavretej medzi Poskytovateľom a Klientom a sú pre obe strany záväzné a sú pre zmluvné strany záväzné.

IX.II Poskytovateľ a Klient sa dohodli, že za účelom vzájomnej komunikácie budú využívať   predovšetkým e-mailovú korešpondenciu a telefonickú klientskú podporu Poskytovateľa, pričom tieto komunikačné kanály sa použijú najmä v prípadoch uvedených v týchto VP.

IX.III V prípade rozporu medzi ustanoveniami objednávky a týmito VP s dispozitívnymi ustanoveniami všeobecne záväzných právnych predpisov právneho poriadku Slovenskej republiky, platia ustanovenia objednávky a VP.

IX.IV Vzťahy medzi Poskytovateľom a Klientom – právnickom osobu v oblasti zodpovednosti za vady a vzniknutú škodu sa spravujú podľa právnej úpravy zákona č. 40/1960 Občianskeho zákonníka.

IX.IV Poskytovateľ si vyhradzuje právo jednostranne meniť alebo dopĺňať tieto VP. Predmetná zmena VP sa nedotkne už uzatvorených objednávok a poskytovaných Služieb. Akékoľvek zmeny týchto VP nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na webovej stránke Poskytovateľa.

V Košiciach, dňa 24.4.2024,

OZ Astronómia pre všetkých, Chmeľníky 331/40 Košice – mestská časť Myslava 040 16, IČO: 52 170 527